Vilkår og betingelser

Credit card payments in favor of Nordfjord Aktiv AS are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT will appear as GLOPPEN AKTIV on your credit card statement. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an e-mail to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.

Våre reise- og utleigevilkår.

Du må forstå og akseptere desse vilkåra før du kjøper ein tur eller leiger utstyr frå Nordfjord Aktiv

Generelt

Nordfjord Aktiv arrangerar turar og aktivitetar, og leiger ut utstyr til eigenturar og eigenaktivitet som tar som mål å gi gjesten opplevingar i naturen. Vi held oss til Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11. juni 1976 med tilhøyrande fråsegner.

At ein er på tur i ulike naturmiljø og -landskap, stiller krav både til oss som turfasilitator og til deltakarane våre. Dei ulike naturmiljøa stiller ulike krav, og kan gi ulike utfordringar. Skiftande vær og tilhøve krev fleksibilitet både frå arrangør og deltakarar, og det kan derfor vere at det på kort varsel må gjerast endringar av skildra turprogram. Om vi har tid og høve, vil desse endringane bli meddelt før avreise. I alle høve vil vi prøve å finne alternativ som ligg så tett opp til dei planlagde opplevingane som mogleg, og innanfor same prisramme. Endringar eller kanselleringar på grunn av tilhøve som Nordfjord Aktiv ikkje rår over, gir ikkje rett til refusjon av billettar.

Informasjonen i dette skrivet er saman med skildringa av produkta som er kjøpt, avtalegrunnlaget mellom Nordfjord Aktiv og kunde.

Vi nyttar dyktige guidar på turane våre, men likevel er det ved ferdsel i naturen alltid ein risiko for at det kan skje ulykker. Som kunde av oss, må ein vere innforstått med denne risikoen, og ein må følge guiden sine instruksar for å minske risikoen mest mogleg.

Deltakaransvar

Nordfjord Aktiv sitt ansvar

Bestilling, betaling, avbestilling, reklamasjon og refusjon

Personvern

Særskilt for leige av sykkel

Når ein leiger syklar frå Nordfjord Aktiv må ein lese og akseptere NOTS sine stivettreglar:

  1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
  2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere
  3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
  4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
  5. Ikke lag nye spor, dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
  6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
  7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
  8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
  9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
  10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Særskilt for leige av kajakk